භාණ්ඩය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න

ඔබගේ නිවසටම ඉතා වෙගවත් කුරියර් සෙවාවක් මගින් භාණ්ඩ ලබා දීමට කටයුතු කරනු අතර මෙම සෙවාව ලබා ගැනීම සදහා කුරියර් ගාස්තු පමණක් බැංකු මගීන් ගෙවීම් සිදු කල යුතුයි(ඔබ ඇණවුම සිදු කල පසු අපගෙ නියොජිත මහතකු ඔබව අමතනු ඇත)